top of page

ROK 2022

PODSUMOWANIE

W 2022 roku działalność kulturalną i oświatową prowadzono w Spółdzielni za pośrednictwem:

- Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Reymonta 1

- Świetlicy w Osiedlu 60-lecia ONP nr 14

- Świetlicy przy Al. Wojska Polskiego nr 16


W 2022 r. placówki przeprowadziły 63 wydarzenia oraz oferowały 14 kół zainteresowań dla różnych grup wiekowych. Za najważniejsze wydarzenia roku 2022 uznajemy:


I. Działalność SCENY ODK z koncertami muzycznymi i teatralnymi, również własnej produkcji:

Koncerty muzyczne (20 koncertów):

- 14 koncertów młodzieżowego Teatru Kuźnia Bracka

- 6 dziecięcej ODK-owskiej Młodej Kuźni Brackiej
 

Występy teatralne (10 występów):

- 4 występy dorosłego zespołu „Teatr Nowy Osiedlowy" z ODK

- 5 występów dziecięcego zespołu „Pleciuga" z ODK

- 1 występ zaproszonego do ODK gawędziarza z „Karawany Opowieści"


Dodać należy, że nasze zespoły wyjeżdżają na konkursy lub zaproszenia do innych miejscowości. Nasi mali aktorzy startują również z powodzeniem w konkursach recytatorskich i teatralnych, w których zajmują główne miejsca!

 

II. Działalność GALERII ODK z wystawami malarstwa i fotografii:
 

Wystawy:

- FOTOKALEJDOSKOP Daniel Krawczyk (fotografia)

- SPOJRZENIA I MILCZENIA ŚLADY PO IKONIE Paweł Wyborski (malarstwo).

Wydaliśmy również po 50 albumów z każdej wystawy; posiadające kod ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Dwa albumy z obu wystaw zostały przesłane do Warszawskiej Biblioteki Narodowej.

III. Organizację działań on-line i bezpośrednich dla dzieci:

 

Konkursy on-line:

- Konkurs fotograficzny dla rodzin "Bałwan"

- Konkurs plastyczny (styczeń, luty)

- Konkurs dla dzeici związany z twórczością Jana Brzechwy z kategoriami: rysunek i recytacja.

 

Nagrodziliśmy 50 osób dyplomami i słodyczami, a główne miejsca również nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez ODK.

Bezpośrednie działania dla dzieci:

- Dzień Dziecka w ODK (1.06.2022)

- Lato dla dzieci: 

  1) os.60-lecia - 15.06.2022

  2) os. Konstytucji 3 Maja - 22.06.2022

  3) zajęcia dla dzieci w Świetlicy ODK al.Woj.Polskiego 16 (8 dni: lipcowe wtorki i czwartki)

  4) zajęcia dla dzieci w ODK (6 dni)

Podsumowując rok 2022 należy podkreślić, że w placówkach realizowano dodatkowo:

- wykłady dla seniorów „Edu Senior",

- wieczory autorskie,

- wyjazdy rekreacyjne,

- wyjazdy do Teatru w Elblągu,

- spotkania i zabawy w Klubach Seniora (os.60-lecia i AWP),

- kurs  szycia na maszynie. 

bottom of page